เมนูหลัก      
 

บริบททั่วไปของสถานีตำรวจภูธรเขาวง 


      สถานีตำรวจภูธรเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกุดสิมคุ้มเก่า   หมู่ที่ 16  ตำบลคุ้มเก่า   อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  มีพื้นที่รับผิดชอบ 207  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากตัวจังหวัด  98  กิโลเมตร   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าทุรกันดาร  ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัด  ฤดูร้อนจะร้อนจัด และมีฝนตกชุกในฤดูฝน   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา   ทิศเหนือติดต่ออำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์และอำเภอดงหลวง     จังหวัดมุกดาหาร   ทิศใต้ติดต่อ    อำเภอกุฉินารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์   ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอดงหลวง  และอำเภอคำชะอี   จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันตกติดต่อ   อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      พื้นที่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเขาวง  มีจำนวน  6  ตำบล  71   หมู่บ้าน  ประกอบด้วย   ตำบลคุ้มเก่า    มีจำนวน  18   หมู่บ้าน   ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่     มีจำนวน   13   หมู่บ้าน    ตำบลกุดปลาค้าว   มีจำนวน  7  หมู่บ้าน   ตำบลสระพังทอง    มีจำนวน   7  หมู่บ้าน     ตำบลสงเปลือย    มีจำนวน  16 หมู่บ้าน   ตำบลหนองผือ  มีจำนวน   10  หมู่บ้าน   มีทางหลวงสายแผ่นดินหมายเลข  213  จากอำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์    ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรเขาวง     อำเภอนาคู   ไปสู่บ้านสร้างค้อ     อำเภอภูพาน    จังหวัดสกลนคร   นอกจากเส้นทางดังกล่าวแล้วยังมีถนน   รพช.   ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์   เช่น   ถนน รพช.  สายเขาวง   ถึงบ้านโพนสวาง   อำเภอเขาวง   จังหวัดกาฬสินธุ์   ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ  90  เปอร์เซ็นต์  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   เช่น   ทำนา     ทำไร่  เลี้ยงสัตว์    ทอผ้า  และจักสาน  เป็นต้น  โดยอาศัยความเอื้ออำนวยจากธรรมชาติ และแหล่งน้ำจากโครงการพระราชดำริ ผลผลิตจากเกษตรกรที่สำคัญและมีชื่อเสียง  ได้แก่   ข้าวเหนียว   และข้าวหอมมะลิ   เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

สถานศึกษาในพื้นที่ 1.  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค ์3.  โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน 18 แห่ง

สถานที่สำคัญ ร้านทอง 3  แห่งได้แก่ห้างทองเยาวราชตรามังกร ห้างทองมณีนพเก้า และห้างทองอิดล้ง ธนาคาร 4   แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร้านสะดวกซื้อ 2  แห่ง ปั้มน้ำมัน 14  แห่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการส่งเสริมศีลปาชีพบ้านกุดสิม โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล 2   แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่าและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ส่วนเทศบาลตำบล  4   แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกุดสิม เทศบาลตำบลสระพังทอง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหมและเทศบาลตำบลสงเปลือย

สถานภาพอาวุธปืน ปืนยาว ปลย. 11 (HK 33) 30  กระบอก ปืนพกสั้น .38    25 กระบอก ปืนลูกซองเดี่ยว 1   กระบอก สถานภาพวิทยุสื่อสาร วิทยุชนิดประจำที่    3      เครื่อง วิทยุชนิดมือถือ    50    เครื่อง สถานภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (PC)  1   เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    -     เครื่อง

สถานภาพเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ธรรมดา 2    เครื่อง เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ พร้อมเครื่องพิมพ์   2   เครื่อง

 
 
 
 
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
               
               

สถานีตำรวจภูธรเขาวง
ต.คุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : [email protected]